صنعت دین

عـده‌اى فکر مى کنند «دین» اعتقادات مردم اسـت.اینطور 
نیست، دین یک صـنعت استصاحـبى دارد که براى مطیع 
کردن عـوام، و با هـوشـمندىتبدیل به مقدسات مردم شده
است. دین باعـث ثروت مادى و قدرت سـیاسى عده‌خاصى

در جامعـه مـى شـود و به یک حاکمیت سـیاسـى و طبقاتى 
در یک جامعـه خدمت مى کنددر این کشور هم این پول ها
را از طریق دولت از«جـیب»مردم بیرون مى آورند. دروغ 
تحویل مردم مى دهند، مردم را در این دنیا از«خشونت»

مى ترسانند و در آن دنیا از «عـقوبت.» این دقیقاً شبیه 
مافیا اسـت هر نهاد مذهبىقـبل از اینکه مجموعه اى از 
«باورهاى»اجـتماعى باشدیک ساخـتمان، و یک عـمارت 
بزرگ است که پـول می‌گیردمالیات می‌گیرد و خـرج بقاء 
و حـاکمیت خـودش می‌کند !

 

/ 0 نظر / 45 بازدید